موج فعال سازی چاکرای ششم، چشم سوم یا آجنا – بیدار نمودن شهود

480,000 تومان